Kategoria: dane (2)

 

 

Na koniec czerwca b.r. było prawie 124 mld zł mieszkaniowych kredytów frankowych, co oznacza spadek o 11,7 proc. r/r (16,3 mld zł). Skąd tak aż tak znaczna zmiana?

Osoby posiadające kredyty hipoteczne we frankach stanowią obecnie 5,8 proc. wszystkich kredytobiorców i pożyczkobiorców w Polsce. Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, iż kredyty mieszkaniowe zaciągnięte w szwajcarskiej walucie spłaca aktualnie 882 tys. Polaków. BIK odnotowuje spadek zarówno liczby kredytobiorców frankowych, jak i samych kredytów zaciągniętych w CHF. Osób, spłacających kredyt mieszkaniowy we frankach, jest o 17 tys. mniej niż przed rokiem. Z kolei liczba kredytów, w stosunku do roku ubiegłego, spadła o 21 tys. i obecnie w spłacie pozostaje 508 tys. kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w CHF.

Spadek zadłużenia w kredytach spłacanych w CHF jest wywołany kilkoma czynnikami, wśród których należy odnotować najniższą wartość kursu franka szwajcarskiego od pamiętnego stycznia 2015 r. W okresie 30 czerwca 2016 r. – 30 czerwca 2017 r. kurs szwajcarskiej waluty spadł o 5 proc. (z 4,06 zł na 3,86 zł ). Warto zaznaczyć, że wpływ na spadek zadłużenia w mieszkaniowych kredytach zaciągniętych w CHF mają przede wszystkim sami frankowicze, którzy rzetelnie spłacają swoje raty kredytowe.

Dalsze spadki wartości CHF względem polskiego złotego przełożą na zmniejszenie zadłużenia. Odnosząc się choćby do notowań NBP na 31.07.2017 r., kurs franka wyniósł 3,74 zł, co oznacza spadek zadłużenia w kredytach mieszkaniowych spłacanych w szwajcarskiej walucie jedynie w wyniku zmian kursu o kolejne 3 proc.

Biuro Informacji Kredytowej od lat odnotowuje bardzo dobrą jakość obsługi kredytów mieszkaniowych zarówno złotowych, jak i walutowych. Dobra jakość portfela mieszkaniowego wynika w dużej mierze z rzetelnej spłaty rat kredytowych. Na ponad 2,279 mln obecnie czynnych kredytów mieszkaniowych tylko w przypadku 31 775 – 1,4 proc. występuje opóźnienie w spłacie powyżej 90 dni.

Szczególnie wysoką jakością obsługi charakteryzują się kredyty mieszkaniowe zaciągnięte w CHF, nawet w przypadku kredytów zaciągniętych na wysokie kwoty. Na 30 czerwca 2017 r. tylko 6 553 (1,3 proc.) kredytów mieszkaniowych we CHF było opóźnionych w spłacie powyżej 90 dni na kwotę 3,36 mld zł.

Całkowite aktualne zadłużenie kredytobiorców frankowych z tytułu wszystkich posiadanych produktów kredytowych to 151,09 mld zł – mniej o 15,93 mld zł niż przed rokiem.

Grunt w mieście jest średnio ponad trzy razy droższy niż wiejska działka o tej samej powierzchni.

construction-1075093_1920

Najbardziej wiarygodne dane o rynku gruntów można uzyskać, bazując na aktach notarialnych. Główny Urząd Statystyczny swoje analizy oparł właśnie na takich informacjach transakcyjnych. Pochodzą one z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN), które prowadzą starostwa powiatowe oraz prezydentów miast na prawach powiatu. Informacje z aktów notarialnych, przekazywane są do rejestrów po zakończeniu każdego roku.

Zestawienia GUS dotyczące obrotu gruntami w 2015 roku zostały opublikowane pod koniec października 2016 roku. Dane opierają się na aktach notarialnych z 2015 roku, które zarejestrowano w RCiWN do 29 kwietnia 2016 roku. Ewidencja prowadzona przez samorządy wskazuje, że w 2015 r. wartościowy udział różnych typów gruntu kształtował się następująco:

  • użytki rolne – 56,2 proc. wartości transakcji (średnia cena: 6,0 zł za mkw.)
  • grunty przeznaczone pod inną zabudowę – 37,6 proc. (średnia cena: 51,9 zł za mkw.)
  • grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową – 4,0 proc. (średnia cena: 45,2 zł za mkw.)
  • grunty przeznaczone pod zabudowę handlowo – usługową – 0,9 proc. (średnia cena: 56,6 zł za mkw.)
  • grunty przeznaczone pod zabudowę przemysłową – 0,7 proc. (średnia cena: 19,9 zł za mkw.)
  • grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 0,5 proc. (średnia cena: 4,2 zł za mkw.)

Dane GUS wskazują, że mimo niskiej ceny jednostkowej użytki rolne w 2015 roku stanowiły ponad połowę obrotu rynkowego. Grunty przeznaczone pod inną zabudowę stanowiły aż 37,6% obrotu gruntami. Do tej rozległej kategorii zaliczane są działki, dla których nie wyznaczono dominującej funkcji oraz grunty przeznaczone pod budynki i budowle związane np. z administracją, handlem, rzemiosłem, usługami, oświatą i łącznością itp. Ważny również jest czteroprocentowy udział działek pod zabudowę mieszkaniową w wartości transakcji rynkowych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę powierzchnię sprzedanych gruntów, nie  ich wartości, to wynik dotyczący działek mieszkaniowych spadnie do 1 proc., zaś użytki rolne (m.in. grunty orne, sady, łąki i pastwiska), będą skupiać aż 90 proc. obrotów rynkowych z 2015 roku.

Co ciekawe działki budowlane na Mazowszu nie były najdroższe (54,1 zł/m2.). Najwyższe ceny zakupu działki pod zabudowę mieszkaniową odnotowano na Dolnym Śląsku (106,9 zł/m2) co jest efektem dużej atrakcyjności osadnictwa w sąsiedztwie Wrocławia. Osób budujących nowe domy i deweloperów, nie przyciąga stolica województwa łódzkiego, gdzie średnia cena za m2 wynosi 25,6 zł.

Informacje lokalnych samorządów (zebrane przez GUS) wskazują również, że nie istnieje wyraźny związek pomiędzy średnią wielkością nabywanej działki pod budowę oraz poziomem cen z danego województwa. W skali całego kraju, przeciętna powierzchnia działki kupowanej pod zabudowę mieszkaniową to 1700 mkw. (2015 r.). Analogiczna powierzchnia działek miejskich to około 1100 mkw. Warto zwrócić uwagę, że grunty nabywane przez deweloperów z myślą o wznoszeniu budynków wielorodzinnych dodatkowo zawyżają podane wyniki.