Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO„), niniejszym realizuję obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO. Treść obowiązku dostępna jest poniżej.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:
Lp Pro Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w Warszawie ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000487819, NIP: 701-040-68-71, REGON: 147008571.

RODO

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO”).

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarza dane osobowe w celu  przedstawienia ofert sprzedaży/kupna, wynajmy/najmu  nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy).

Odbiorcy danych osobowych

Pracownicy Lp Pro Sp. z o.o. Sp. K. upoważnieni do ich przetwarzania.

Osoby biorące udział w transakcji pośrednictwa nieruchomościami, notariusze oraz ich współpracownicy i pracownicy.

Dostawcy usług IT i hostingowych, biuro księgowe, kurierzy, poczta Polska.

Dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Lp Pro Sp. z o.o. Sp. K roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Lp Pro Sp. z o.o. Sp. K nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Prawa przysługujące zgodnie z RODO

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)
  2. sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
  3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
  6. przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych Lp Pro Sp. Z o.o. Sp. K. jest dobrowolne ale konieczne w celu wykonania umowy. Odmowa podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie pomocy przez Lp Pro Sp. Z o.o. Sp. K.

Państwa oświadczenia

Korzystanie z usług Lp Pro Sp. Z o.o. Sp. K. jest równoznaczne z Państwa oświadczeniem oraz zapewnieniem Lp Pro Sp. Z o.o. Sp. K., że jest Pan/ Pani uprawniony/ uprawniona do przekazania Lp Pro Sp. Z o.o. Sp. K. danych osobowych osób trzecich (pozyskanie danych od osoby, której dane nie dotyczą w rozumieniu art. 14 RODO), a podane przez Pana/ Pani dane osobowe (zarówno Pana/ Pani, jak i osób trzecich) są prawidłowe i kompletne.